สำนักแผนงานและงบประมาณ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand สำนักแผนงานและงบประมาณ โทร. 0 2541 2302

การรายงานข้อมูลสถิติคดีจำนวนข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 (7 วันอันตราย)


สำนักงานศาลยุติธรรมจะรวบรวมข้อมูลสถิติคดีจำนวนข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 61 - 2 ม.ค. 62 จึงขอให้ศาลชั้นต้นทุกศาลรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด ผ่านทางโปรแกรมฯ ทั้งนี้ ขอให้ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี พ.ร.บ. จราจรทางบกฯ รายงานทุกวันในช่วงเวลาดังกล่าว ภายในเวลา 16.30 น. โดยให้รายงานผ่าน http://report.coj.go.th ใช้รหัสเดียวกับ (CIOS)  ซึ่งมีข้อสังเกตการใช้งานระบบในเบื้องต้น ดังนี้
1.ให้ศาลเข้ามารายงานแบบวันต่อวัน โดยสามารถเข้าบันทึกและแก้ไขในระบบได้ตลอดทั้งวันจนถึงเวลา 16.30 น. (ศาลใดปิดทำการเวลา 12.30 น. ก็สามารถเข้ารายงานก่อนได้)
2.ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณา หมายถึง คดีที่ยื่นฟ้องในช่วง 27 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62 (ออกเลขดำภายใน 7 วันอันตรายนี้เท่านั้น) 
   ข้อหาที่พิพากษาแล้วเสร็จ หมายถึง คดีที่ยื่นฟ้องในช่วง 27 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62 และเสร็จภายใน 27 ธ.ค.61 - 2 ม.ค.62 เท่านั้น    (คดีที่ยื่นฟ้องก่อน 27 ธ.ค.61 และมาเสร็จใน 7 วันอันตรายนี้จะไม่นับรวม)
3.กรณีจำเลย 1 คนถูกฟ้องมากกว่า 1 ข้อหา ให้ศาลรายงานเพียงข้อหาเดียวที่มีโทษหนักสุดของจำเลยนั้น (1 คนต่อ 1 ข้อหา) เช่น จำเลยถูกฟ้องในข้อหาขับรถประมาทและขับรถไม่มีใบอนุญาต ให้รายงานเพียง 1 ข้อหาคือขับรถโดยประมาท ซึ่งเป็นข้อหาที่มีโทษหนักกว่า
4.ในส่วนผลคำพิพากษา กรณีจำเลย 1 คนมีผลคำพิพากษาหลายโทษ ให้บันทึกข้อมูลเพียง 1 ผลคำพิพากษาที่มีโทษหนักสุด กรณีเช่น นาย ก ศาลพิพากษาลงโทษ ปรับ 2000 บาท จำคุกไม่เกิน 6 เดือน คุมประพฤติ 1 ปี ให้บันทึกข้อมูลเพียง 1 โทษคือ คุมประพฤติ 1 ปี 
5.กรณีศาลจังหวัด ให้รายงานเฉพาะคดีที่มีการฟ้องแล้วเท่านั้น  ชั้นฝากขังไม่ต้องรายงานเข้าระบบ
6.ในส่วนศาลเยาวชนและครอบครัวขอให้รายงานเฉพาะคดีที่มีการฟ้องแล้วเท่านั้น ถ้าอยู่ในชั้นตรวจสอบการจับไม่ต้องรายงานเข้าระบบ 
7.กรณีไม่มีคดีที่ยื่นฟ้องในวันนั้นๆ  ให้ศาลกดบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มเปล่าโดยไม่ต้องใส่ข้อมูลใดๆ
8.กรณีวันที่ศาลปิดทำการวนใดในช่วง 7 วันดังกล่าว ศาลต้องเข้ามากดบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มเปล่า เช่นเดียวกับข้อ 7
9.โปรแกรมฯ สามารถเข้าใช้งานผ่าน Internet บนโทรศัพท์มือถือหรือ tablet ได้


เอกสารแนบ