สำนักแผนงานและงบประมาณ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand สำนักแผนงานและงบประมาณ โทร. 0 2541 2302

ร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580

ร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580