สำนักแผนงานและงบประมาณ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand สำนักแผนงานและงบประมาณ โทร. 0 2541 2302

สำนักแผนงานและงบประมาณขอแจ้งช่องสัญญาณ Video Conference ในวันที่ 12 และ 14 ธันวาคม 2561

สำนักแผนงานและงบประมาณขอแจ้งช่องสัญญาณ Video Conference ในวันที่ 12 และ 14 ธันวาคม 2561
สำนักแผนงานและงบประมาณขอให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเผยแพร่ความรู้ เรื่อง การบริหารงานงบประมาณศาลยุติธรรม ผ่านทาง Video Conference ในวันที่ 12 และ 14 ธันวาคม 2561 ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยเปิดระบบช่องสัญญาณ Video Conference ช่อง 5601