สำนักแผนงานและงบประมาณ


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand สำนักแผนงานและงบประมาณ โทร. 0 2541 2302

หลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วย เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑


ตามที่ ก.บ.ศ. ได้ออกระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยที่ศาลฎีกาได้ออกหลักเกณฑ์การจัดองค์คณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ การจัดเวรและการเปิดทำการในวันหยุดราชการสำหรับศาลชั้นต้นที่กำหนด ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอแจ้งหลักเกณฑ์และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามระเบียบดังกล่าว


เอกสารแนบ