สำนักแผนงานและงบประมาณ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand สำนักแผนงานและงบประมาณ โทร. 0 2541 2302ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
สถิติคดี
หนังสือรายงานสถิติคดีของศาลยุติธรรมประจำปีพุทธศักราช (ฉบับภาษาไทย)
 1. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2535
 2. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2536 - 2539
 3. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2540
 4. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2541
 5. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2542
 6. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2543
 7. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2544
 8. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2545
 9. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2546
 10. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2547
 11. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2548
 12. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2549
 13. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2550
 14. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2551
 15. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2552
 16. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2553
 17. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2554
 18. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2555
 19. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2556
 20. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2557
 21. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2558
 22. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2559
ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปีพุทธศักราช
 1. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2553
 2. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2554
 3. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2555
 4. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2556
 5. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2557
 6. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2558
 7. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559
 8. ผลการดำเนินงานด้านคดีศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560
 9. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (มกราคม)
 10. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (กุมภาพันธ์)
รายงานสถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรมประจำปีพุทธศักราช
 1. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2551
 2. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2552
 3. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2553
 4. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2554
 5. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2555
 6. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2556
 7. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2557
 8. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2558
 9. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559
 10. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560
 11. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (มกราคม)
 12. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (กุมภาพันธ์)
รายงานสถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ
 1. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 2. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 3. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 4. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 5. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 6. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 7. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 8. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 9. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 10. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560)
 11. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม2559 - กรกฎาคม 2560)
 12. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 59 - สิงหาคม 60)
 13. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 59 - กันยายน 60)
รายงานสถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลยุติธรรมจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี
 1. สถิติคดีพิพากษาแล้วเสร็จของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2558
 2. สถิติคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2559
 3. สถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2560
 4. สถิิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2561 (มกราคม)
 5. สถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2561 (กุมภาพันธ์)
รายงานจำนวนข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมแสดงการเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล
 1. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2552
 2. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2553
 3. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2554
 4. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2555
 5. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2556
 6. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2557
 7. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2558
 8. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2559
 9. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (มกราคม)
 10. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (กุมภาพันธ์)
 11. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (มีนาคม)
 12. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (เมษายน)
 13. ข้อหาที่่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (พฤษภาคม)
 14. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (มิถุนายน)
 15. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (กรกฎาคม)
 16. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (สิงหาคม)
 17. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (กันยายน)
 18. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (ุตุลาคม)
 19. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (พฤศจิกายน)
รายงานจำนวนข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมสูงสุด 5 อันดับ
 1. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2551
 2. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2552
 3. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2553
 4. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2554
 5. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2555
 6. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2556
 7. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2557
 8. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2558
 9. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2559
 10. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2560
 11. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2561 (มกราคม)
 12. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2561 (กุมภาพันธ์)
รายงานสถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
 1. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2551
 2. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2551
 3. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2552
 4. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2552
 5. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2553
 6. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2553
 7. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2554
 8. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2554
 9. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2555
 10. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555
 11. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556
 12. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556
 13. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2557
 14. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557
 15. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558
 16. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558
 17. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2559
 18. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559
 19. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายงานสถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
 1. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (รับใหม่) ประจำปี พ.ศ. 2556
 2. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ที่พิพากษาเสร็จไป ประจำปี พ.ศ. 2556
 3. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (รับใหม่) ประจำปี พ.ศ. 2557
 4. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ที่พิพากษาเสร็จไป ประจำปี พ.ศ. 2557
 5. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2558
 6. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2559
 7. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 8. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2560
 9. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญํติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 10. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2561 (มกราคม)
 11. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2561 (กุมภาพันธ์)
สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตภาค 9
 1. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2550
 2. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2551
 3. สถิิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2552
 4. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2553
 5. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2554
 6. สถิิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2555
 7. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2556
 8. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2557
 9. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2558
 10. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2559
 11. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 มกราคม - พฤศจิกายน 2560
แบบฟอร์ม/คู่มือ
แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน (ปรับแบบใหม่)
 1. ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 115(ป) ลว 27 ธ.ค. 60 การปรับแบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน งานประจำ (รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 2. แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับภาค 1-9
 3. แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับศาลสูง
 4. แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง
 5. แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับศาลชั้นต้น-ไม่สังกัดภาค
 6. แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับศาลชั้นต้น-ไม่สังกัดภาค (ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง)
 7. แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ สำหรับศาลชั้นต้น-สังกัดภาค (ศาลจังหวัดและศาลแขวง)
 8. แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับศาลชั้นต้น-สังกัดภาค (ศาลเยาวชนและครอบครัว)
 9. คำอธิบายแบบรายงาน-ภาค
 10. คำอธิบายแบบรายงาน-ศาลชั้นต้น
แบบฟอร์มกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์
 1. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนมีนาคม 2560)
 2. แบบแผนความต้องการครุภัณฑ์สำหรับภาคและศาลในสังกัดภาค
 3. แบบแผนความต้องการครุภัณฑ์สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ศาลสูง ศาลไม่สังกัดภาค
 4. แบบฟอร์ม กรณีทดแทน สำหรับศาลสูง ศาลชั้นต้นไม่สังกัดภาค และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 5. แบบฟอร์ม กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน สำหรับศาลสูง ศาลชั้นต้นไม่สังกัดภาค และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 6. แบบฟอร์ม จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรณีทดแทน สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค
 7. แนวทางการบริหารงบประมาณจัดซื้อเครื่องเรือนฯ
หนังสือเวียน
หนังสือเวียนด้านการบริหารงบประมาณ
 1. ว 818 ลว 9 พ.ย. 55 เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีผู้ประกัน
 2. ว 89(ป) ลว 10 ต.ค. 56 เรื่อง เบิกจ่ายงบประมาณกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม
 3. ว 26(ป) ลว 4 มี.ค. 57 เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ
 4. ว 560 ลว 21 ส.ค. 58 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วน/กลุ่มงานคดีท่องเที่ยว
 5. ว 432 ลว 11 ก.ค. 60 การจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 6. ว 572 ลว 4 ก.ย. 60 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนมีนาคม 2560)
 7. ว 595 ลว 11 ก.ย. 60 แผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 8. ว 668 ลว 6 ต.ค. 60 เอกสารงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 9. ว 85(ป) ลว 6 ต.ค. 60 แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
 10. ว 679 ลว 10 ต.ค. 60 การก่อหนี้ผูกพันกิจกรรมจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 11. ว 685 ลว 11 ต.ค. 60 แจ้งรายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
 12. ว 89(ป) ลว 12 ต.ค. 60 การมอบอำนาจบริหารงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ กรณีทดแทน สำหรับศาลสูง ศาลชั้นต้นไม่สังกัดภาค และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 13. ว 90(ป) ลว 12 ต.ค. 60 การมอบอำนาจบริหารงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน สำหรับศาลสูง ศาลชั้นต้นไม่สังกัดภาค และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 14. ว 94(ป) ลว 20 ต.ค. 60 การมอบอำนาจการบริหารงบประมาณกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนบ้านพักและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรณีทดแทน สำหรับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค
 15. ว 106(ป) ลว 23 พ.ย. 60 กำหนดวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
 16. ว 196 ลว 26 มี.ค. 61 เรื่อง แจ้งรายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง (1 เมษายน 61 - 30 กันยายน 61)
 17. ว 50(ป) ลว 29 มี.ค. 61 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายงบประมาณ
หนังสือเวียนด้านสถิติคดี
 1. ว 72 ลว 19 มิ.ย. 43 การรายงานสถิติคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
 2. ว 541 ลว 25 ธ.ค. 45 แนวทางปฏิบัติในการรายงานสถิติของศาลทั่วราชอาณาจักร
 3. ว 84 ลว. 6 มี.ค. 46 กำหนดหน่วยรับผิดชอบข้อมูลในการรายงานสถิติของศาลทั่วราชอาณาจักร
 4. ว 360 ลว 23 ส.ค. 47 แนวทางปฏิบัติในการรายงานสถิติคดีของศาลในภาค 1-9
 5. ว 361 ลว 23 ส.ค. 47 แนวทางปฏิบัติในการรายงานสถิติคดีของศาลในภาค 1-9
 6. ว 494 ลว 8 ส.ค. 54 การรายงานสถิติคดีศาลเยาวชนและครอบครัว
 7. ว 85(ป) ลว 30 พ.ย. 58 การรายงานสถิติคดีในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
 8. ว 11(ป) ลว 25 ม.ค. 61 การรายงานสถิติคดีในความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
 9. แจ้งยกเลิกการส่งรายงานรูปแบบเอกสาร
เอกสารประกอบการบรรยาย/VDO ประกอบ
Ease of Doing Business
Ease of Doing Business 2019
 1. การแถลงผลงานภาครัฐโดยสำนักงานศาลยุติธรรม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
 2. ข้อมูลประกอบการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดาเนินการภายใต้กรอบการดาเนินการตามรายงานผลการจัดอันดับยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ในด้านการบังคับคดีให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) (ข้อมูลประกอบแบบสอบถาม 2019)
 3. Doing Business Enforcing Contract
 4. THAILAND DOING BUSINESS REPORT 2018
 5. Enforcing Contracts Questionnaire - Thailand 2019
 6. การนำเสนอผลการพัฒนาการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง power point วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
 7. สำนักงานศาลยุติธรรมเข้าร่วมการประชุมการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) 4 เมษายน 2561
 8. เอกสาร Power point ประกอบการประชุมเร่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจ (Doing Business) 4 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด