ข่าวประชาสัมพันธ์ - สำนักแผนงานและงบประมาณ


การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2557-2560

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2557-2560

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 - 2560

ตามที่แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2553-2556 มีกำหนดสิ้นสุดในปี 2556 สำนักงานศาลยุติธรรมจึงต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2557-2560 ฉบับใหม่ ทั้งนี้ ประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 - 2560 และแผนปฏิบัติการ 4 ปี ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 - 2560 โดยมีนายดิเรก อิงคนินันท์ รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ

                     คณะกรรมการอำนวยการฯ กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 12 ครั้ง เพื่อรับทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคของศาลประเภทต่างๆ ตลอดจนข้อคิดเห็นการพัฒนางานศาลจากผู้บริหารศาลและผู้พิพากษา เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมเพื่อประเมินสถานภาพของศาลยุติธรรมและกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ซึ่งจะทำให้แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 - 2560 มีข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอตามหลักวิชาการ ครอบคลุมภารกิจทุกด้านโดยขณะนี้ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการไป 2 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2555 ผู้เข้าร่วมประชุม คือ กลุ่มผู้บริหารศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลอาญาธนบุรี


 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2555 ผู้เข้าร่วมประชุม คือ กลุ่มผู้บริหารศาลชำนัญพิเศษ ได้แก่ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลภาษีอากรกลาง และศาลล้มละลายกลาง


 

กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3 – ครั้งที่ 6 ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 ได้แก่ ผู้บริหารกลุ่มศาลแรงงาน ศาลจังหวัด ศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครั

 

 

 
ประเภทข่าว : ภาพข่าวกิจกรรม   :: วันที่ 22 ต.ค. 2555 :: ( อ่าน : 3343 )


นำข่าวขึ้นหน้าแรกเว็บไซต์ศาลยุติธรรมเรียบร้อย 24/10/2012