สำนักแผนงานและงบประมาณ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand สำนักแผนงานและงบประมาณ โทร. 0 2541 2302ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แผนยุทธศาสตร์
สถิติคดี
หนังสือรายงานสถิติคดีของศาลยุติธรรมประจำปีพุทธศักราช (ฉบับภาษาไทย)
 1. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2535
 2. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2536 - 2539
 3. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2540
 4. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2541
 5. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2542
 6. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2543
 7. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2544
 8. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2545
 9. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2546
 10. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2547
 11. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2548
 12. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2549
 13. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2550
 14. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2551
 15. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2552
 16. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2553
 17. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2554
 18. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2555
 19. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2556
 20. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2557
 21. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2558
 22. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2559
 23. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2560
ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปีพุทธศักราช
 1. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2553
 2. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2554
 3. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2555
 4. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2556
 5. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2557
 6. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2558
 7. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559
 8. ผลการดำเนินงานด้านคดีศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560
 9. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (มกราคม)
 10. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (กุมภาพันธ์)
 11. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (มีนาคม)
 12. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (เมษายน)
 13. ผลการดำเนินงานด้านคดีศาลยุติธรรมประจำปี พ.ศ. 2561 (พฤษภาคม)
 14. ผลการดำเนินงานด้านคดีศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (มิถุนายน)
 15. ผลการดำเนินงานด้านคดีศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (กรกฎาคม)
 16. ผลการดำเนินงานด้านคดีศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (สิงหาคม)
 17. ผลการดำเนินงานด้านคดีศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (กันยายน)
 18. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (ตุลาคม)
 19. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (พฤศจิกายน)
รายงานสถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรมประจำปีพุทธศักราช
 1. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2551
 2. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2552
 3. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2553
 4. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2554
 5. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2555
 6. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2556
 7. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2557
 8. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2558
 9. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559
 10. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560
 11. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (มกราคม)
 12. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (กุมภาพันธ์)
 13. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2561 (มีนาคม)
 14. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2561 (เมษายน)
 15. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2561 (พฤษภาคม)
 16. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2561 (มิถุนายน)
 17. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2561 (กรกฎาคม)
 18. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2561 (สิงหาคม)
 19. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2561 (ตุลาคม)
 20. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2561 (กันยายน)
รายงานสถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ
 1. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 2. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 3. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 4. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 5. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 6. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 7. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 8. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 9. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 10. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560)
 11. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม2559 - กรกฎาคม 2560)
 12. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 59 - สิงหาคม 60)
 13. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 59 - กันยายน 60)
 14. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 60 - มีนาคม 61)
 15. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 60 - พฤษภาคม 61)
 16. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตุลาคม 60 - มิถุนายน 61)
 17. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สิงหาคม)
 18. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไปและคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2561
รายงานสถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลยุติธรรมจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี
 1. สถิติคดีพิพากษาแล้วเสร็จของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2558
 2. สถิติคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2559
 3. สถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2560
 4. สถิิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2561 (มกราคม)
 5. สถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2561 (กุมภาพันธ์)
 6. สถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2561 (มีนาคม)
 7. สถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2561 (เมษายน)
 8. สถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2561 (พฤษภาคม)
 9. สถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2561 (มิถุนายน)
 10. สถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2561 (กรกฎาคม)
 11. สถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2561 (สิงหาคม)
 12. สถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2561 (ตุลาคม)
 13. สถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2561 (กันยายน)
รายงานสถิติคดีค้างพิจารณาของศาลยุติธรรมจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี
 1. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2558
 2. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2559
 3. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2560
 4. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2561 (มกราคม)
 5. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณา ประจำปี พ.ศ. 2561 (กุมภาพันธ์)
 6. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณา ประจำปี พ.ศ. 2561 (มีนาคม)
 7. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณา ประจำปี พ.ศ. 2561 (เมษายน)
 8. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณา ประจำปี พ.ศ. 2561 (พฤษภาคม)
 9. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณา ประจำปี พ.ศ. 2561 (มิถุนายน)
 10. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณา ประจำปี พ.ศ. 2561 (กรกฎาคม)
 11. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณา ประจำปี พ.ศ. 2561 (สิงหาคม)
 12. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณา ประจำปี พ.ศ. 2561 (ตุลาคม)
 13. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณา ประจำปี พ.ศ. 2561 (กันยายน)
รายงานจำนวนข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมแสดงการเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล
 1. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2552
 2. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2553
 3. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2554
 4. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2555
 5. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2556
 6. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2557
 7. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2558
 8. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2559
 9. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (มกราคม)
 10. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (กุมภาพันธ์)
 11. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (มีนาคม)
 12. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (เมษายน)
 13. ข้อหาที่่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (พฤษภาคม)
 14. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (มิถุนายน)
 15. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (กรกฎาคม)
 16. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (สิงหาคม)
 17. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (กันยายน)
 18. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (ุตุลาคม)
 19. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (พฤศจิกายน)
 20. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2561 (เมษายน)
 21. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2561 (มิถุนายน)
 22. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2561 (มกราคม)
 23. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2561 (กุมภาพันธ์)
 24. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2561 (มีนาคม)
 25. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2561 (พฤษภาคม)
 26. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (กรกฎาคม)
 27. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2561 (สิงหาคม)
รายงานจำนวนข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมสูงสุด 5 อันดับ
 1. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2551
 2. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2552
 3. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2553
 4. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2554
 5. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2555
 6. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2556
 7. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2557
 8. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2558
 9. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2559
 10. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2560
 11. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2561 (มกราคม)
 12. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2561 (กุมภาพันธ์)
 13. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2561 (มีนาคม)
 14. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2561 (เมษายน)
 15. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2561 (พฤษภาคม)
 16. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2561 (มิถุนายนฉ
 17. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2561 (กรกฎาคม)
 18. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2561 (สิงหาคม)
 19. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ตุลาคม)
รายงานสถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
 1. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2551
 2. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2551
 3. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2552
 4. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2552
 5. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2553
 6. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2553
 7. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2554
 8. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2554
 9. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2555
 10. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555
 11. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556
 12. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556
 13. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2557
 14. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557
 15. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558
 16. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558
 17. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2559
 18. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559
 19. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายงานสถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
 1. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (รับใหม่) ประจำปี พ.ศ. 2556
 2. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ที่พิพากษาเสร็จไป ประจำปี พ.ศ. 2556
 3. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (รับใหม่) ประจำปี พ.ศ. 2557
 4. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ที่พิพากษาเสร็จไป ประจำปี พ.ศ. 2557
 5. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2558
 6. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2559
 7. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 8. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2560
 9. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญํติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 10. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2561 (มกราคม)
 11. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2561 (กุมภาพันธ์)
 12. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2561 (มีนาคม)
 13. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2561 (เมษายน)
 14. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2561 (พฤษภาคม)
 15. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2561 (มิถุนายน)
 16. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2561 (กรกฎาคม)
 17. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2561 (สิงหาคม)
 18. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2561 (กันยายน)
 19. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2561 (ตุลาคม)
 20. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2561 (พฤศจิกายน)
 21. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 22. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2561
สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตภาค 9
 1. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2550
 2. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2551
 3. สถิิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2552
 4. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2553
 5. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2554
 6. สถิิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2555
 7. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2556
 8. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2557
 9. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2558
 10. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2559
 11. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2560
 12. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 มกราคม - ตุลาคม 2561
สถิติคดีของศาลยุติธรรมในรูปแบบ Infographic
 1. สถิติการปล่อยตัวชั่วคราวปี พ.ศ. 2560
 2. เดือนมกราคม 2561
 3. เดือนกุมภาพันธ์ 2561
 4. สถิติคดีความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551ทั่วราชอาณาจักร (ม.ค. - มี.ค. 61)
 5. เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
 6. สถิติคดีความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551ทั่วราชอาณาจักร (ม.ค. - เม.ย. 61)
 7. เดือนเมษายน พ.ศ. 2561
 8. สถิติคดีความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551ทั่วราชอาณาจักร (ม.ค. - พ.ค. 61)
 9. เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561
 10. เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
 11. เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
 12. เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
 13. เปรียบเทียบสถิติคดีในแต่ละชั้นศาล ระหว่างปี 2559 - 2560
 14. 5 อันดับข้อหาสูงสุดที่ขึ้นสู่การพิจารณา (คดีแพ่ง) ศาลฎีกา ประจำปี พ.ศ. 2560
 15. 5 อันดับข้อหาสูงสุดที่ขึ้นสู่การพิจารณา (คดีอาญา) ศาลฎีกา ประจำปี พ.ศ. 2560
 16. สถิติคดีศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร มกราคม - กันยายน พ.ศ. 2561
 17. คดีที่เข้าสู่การพิจารณาในศาลชั้นต้นเปรียบเทียบเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2561 กับเดือนกันยายน ปี พ.ศ.2560
 18. เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
 19. เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
การรายงานผลการดำเนินงานฯและการประเมินผล
แบบฟอร์ม/คู่มือ
แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน (รายไตรมาส)
 1. ศย 015/ว182 (ป)
 2. แนวปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 3. แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับศาลสูง
 4. แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับศาลชั้นต้น-ไม่สังกัดภาค
 5. แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับศาลชำนัญพิเศษ
 6. แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับภาค 1-9
 7. แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับศาลชั้นต้น-สังกัดภาค
 8. แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง
หนังสือเวียน
หนังสือเวียนด้านการบริหารงบประมาณ
 1. ว 818 ลว 9 พ.ย. 55 เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการบังคับคดีผู้ประกัน
 2. ว 89(ป) ลว 10 ต.ค. 56 เรื่อง เบิกจ่ายงบประมาณกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม
 3. ว 26(ป) ลว 4 มี.ค. 57 เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ
 4. ว 106(ป) ลว. 20 พ.ย. 57 เรื่อง การปรับอัตราการเบิกจ่าย
 5. ว 560 ลว 21 ส.ค. 58 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วน/กลุ่มงานคดีท่องเที่ยว
 6. ว 432 ลว 11 ก.ค. 60 การจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 7. ว 668 ลว 6 ต.ค. 60 เอกสารงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 8. ว 85(ป) ลว 6 ต.ค. 60 แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
 9. ว 679 ลว 10 ต.ค. 60 การก่อหนี้ผูกพันกิจกรรมจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 10. ว 685 ลว 11 ต.ค. 60 แจ้งรายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
 11. ว 106(ป) ลว 23 พ.ย. 60 กำหนดวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
 12. ว 196 ลว 26 มี.ค. 61 เรื่อง แจ้งรายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับระยะเวลา 6 เดือนย้อนหลัง (1 เมษายน 61 - 30 กันยายน 61)
 13. ว 50(ป) ลว 29 มี.ค. 61 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายงบประมาณ
 14. ว 342 ลว 24 พ.ค. 61 เรื่อง การสำรวจข้อมูลกิจกรรมจ้างเหมารักษาความสะอาด
 15. ว 71(ป) ลว 30 พ.ค. 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายเพื่อรองรับภารกิจบังคดีผู้ประกัน กิจกรรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีและบริหารทั่วไป ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ
 16. ว 536 ลว 1 ส.ค. 61 เรื่อง การจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 17. ว 121 (ป) ลว 17 ก.ย 61 เรื่อง ระบบบริหารงบประมาณ ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
 18. ว 729 ลว 28 ก.ย. 61 เรื่อง เอกสารงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 19. ว 734 ลว 1 ต.ค. 61 เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันกิจกรรมจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 20. ว 737 ลว เรื่อง แจ้งรายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
 21. ว 767 ลว 9 ต.ค. 61 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบิตร 13 ตุลาคม 2561
 22. ว 153 (ป) ลว 26 ต.ค. 61 เรื่อง มาตรการประหยัดในการเบิกค่าใช้จ่าย รายการค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรมและการประชุมราชการ
หนังสือเวียนด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
 1. ว 127(ป) ลว 12 พ.ย. 53 เรื่อง การกำหนดวงเงินรายจ่ายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท
 2. ว 117 (ป) ลว 18 ธ.ค. 57 เรื่อง มอบอำนาจในการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
 3. ว 663 ลว 10 ก.ย. 61 เรื่อง แผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 4. ว 672 ลว 11 ก.ย. 61 เรื่อง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนมกราคม 2561)
 5. ว 146 (ป) ลว 19 ต.ค. 61การมอบอำนาจการบริหารงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน สำหรับศาลสูง ศาลชั้นต้นไม่สังกัดภาค และสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 6. ว 149 (ป) ลว 19 ต.ค. 61 การมอบอำนาจการบริหารงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ กรณีทดแทน สำหรับศาลสูง ศาลชั้นต้นไม่สังกัดภาค และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 7. ว 150 (ป) ลว 24 ต.ค. 61 เรื่อง การมอบอำนาจบริหารงบประมาณกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบ 62 สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือนบ้านพักฯ กรณีทดแทน
หนังสือเวียนด้านสถิติคดี
 1. ว 72 ลว 19 มิ.ย. 43 การรายงานสถิติคดีตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
 2. ว 541 ลว 25 ธ.ค. 45 แนวทางปฏิบัติในการรายงานสถิติของศาลทั่วราชอาณาจักร
 3. ว 84 ลว. 6 มี.ค. 46 กำหนดหน่วยรับผิดชอบข้อมูลในการรายงานสถิติของศาลทั่วราชอาณาจักร
 4. ว 360 ลว 23 ส.ค. 47 แนวทางปฏิบัติในการรายงานสถิติคดีของศาลในภาค 1-9
 5. ว 361 ลว 23 ส.ค. 47 แนวทางปฏิบัติในการรายงานสถิติคดีของศาลในภาค 1-9
 6. ว 494 ลว 8 ส.ค. 54 การรายงานสถิติคดีศาลเยาวชนและครอบครัว
 7. ว 85(ป) ลว 30 พ.ย. 58 การรายงานสถิติคดีในความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
 8. ว 11(ป) ลว 25 ม.ค. 61 การรายงานสถิติคดีในความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
 9. ว 871 ลว 8 พ.ย. 61 กำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงาน ติดตาม และประสานงานข้อมูลคดี
 10. ว 918 ลว 26 พ.ย. 61 การใช้งานโปรแกรมรายงานผลการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
 11. แนวทางปฏิบัติในการรายงานสถิติคดีของศาลทั่วราชอาณาจักรผ่านโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลสถิติคดีของศาลยุติธรรม
 12. แจ้งยกเลิกการส่งรายงานรูปแบบเอกสาร
เอกสารประกอบการบรรยาย/VDO ประกอบ
Ease of Doing Business
Ease of Doing Business 2019
 1. การแถลงผลงานภาครัฐโดยสำนักงานศาลยุติธรรม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
 2. ข้อมูลประกอบการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดาเนินการภายใต้กรอบการดาเนินการตามรายงานผลการจัดอันดับยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ในด้านการบังคับคดีให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) (ข้อมูลประกอบแบบสอบถาม 2019)
 3. Doing Business Enforcing Contract
 4. THAILAND DOING BUSINESS REPORT 2018
 5. Enforcing Contracts Questionnaire - Thailand 2019
 6. การนำเสนอผลการพัฒนาการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง power point วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
 7. สำนักงานศาลยุติธรรมเข้าร่วมการประชุมการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business) 4 เมษายน 2561
 8. เอกสาร Power point ประกอบการประชุมเร่งปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจ (Doing Business) 4 เมษายน 2561
 9. สำนักงานศาลยุติธรรมเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิจัยจากธนาคารโลกจัดเก็บข้อมูลจัดอันดับความยาก - ง่าย ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย (Doing Business 2019) 7 พฤษภาคม 61
 10. เอกสาร Power point การประชุม ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการประเมินและข้อมูล ความเป็นมา ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Doing Business ของธนาคารโลก 7 พฤษภาคม 61
 11. (Doing Business) 30-04-61 ข้อมูลสำนักเทคโนฯ วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
 12. แผนการดำเนินการ E-Filing วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
 13. Court of Justice Data Update วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
 14. สำนักงานศาลยุติธรรมเข้าร่วมการประชุมชี้แจงต่อทีมวิจัยจากธนาคารโลกเพื่อประกอบการจัดเก็บข้อมูลไปใช้ในการจัดอันดับความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Doing Business ๒๐๑๙) ๑๕ พฤษาคม ๒๕๖๑
 15. การชี้แจงสำหรับ Doing Business 2017 15 พฤษภาคม 61
 16. การชี้แจง สำหรับ Doing Business 2019 15 พฤษภาคม 61
 17. รายงานผลการจัดอันดับความยากง่ายในการทำธุรกิจโดยธนาคารโลก (Ease of Doing Business Ranking by the World Bank) ของประเทศไทย 2019
 18. สรุปรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 2019 และแผนการดาเนินการต่อไป
 19. สรุปผลเบื้องต้น เรื่อง การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2019)
 20. ข้อมูลการดำเนินการเพื่อ Doing Business 2020 แผนการดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561)
 21. เอกสารการประชุมการรายงานผลการดำเนินการตามแนวการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจ (Doing Business) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด