สำนักแผนงานและงบประมาณ


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand สำนักแผนงานและงบประมาณ โทร. 0 2541 2302


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แผนยุทธศาสตร์
สถิติคดี
หนังสือรายงานสถิติคดีของศาลยุติธรรมประจำปีพุทธศักราช (ฉบับภาษาไทย)
 1. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2535
 2. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2536 - 2539
 3. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2540
 4. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2541
 5. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2542
 6. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2543
 7. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2544
 8. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2545
 9. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2546
 10. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2547
 11. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2548
 12. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2549
 13. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2550
 14. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2551
 15. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2552
 16. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2553
 17. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2554
 18. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2555
 19. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2556
 20. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2557
 21. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2558
 22. หนังสือรายงานสถิติคดีประจำปี พ.ศ. 2559
ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปีพุทธศักราช
 1. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2553
 2. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2554
 3. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2555
 4. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2556
 5. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2557
 6. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2558
 7. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559
 8. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 (มกราคม)
 9. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 (กุมภาพันธ์)
 10. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 (มีนาคม)
 11. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 (เมษายน)
 12. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 (พฤษภาคม)
 13. ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 (มิถุนายน)
 14. ผลการดำเนินงานด้านคดีศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 (กรกฎาคม)
 15. ผลการดำเนินงานด้านคดีศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 (สิงหาคม)
 16. ผลการดำเนินงานด้านคดีศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 (กันยายน)
 17. ผลการดำเนินงานด้านคดีศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 (ตุลาคม)
รายงานสถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรมประจำปีพุทธศักราช
 1. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2551
 2. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2552
 3. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2553
 4. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2554
 5. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2555
 6. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2556
 7. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2557
 8. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2558
 9. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2559
 10. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 (มกราคม)
 11. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 (กุมภาพันธ์)
 12. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 (มีนาคม)
 13. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 (เมษายน)
 14. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไปและคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 (พฤษภาคม)
 15. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 (มิถุนายน)
 16. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 (กรกฎาคม)
 17. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร้จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 (สิงหาคม)
 18. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 (กันยายน)
 19. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร้็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2560 (ตุลาคม)
รายงานสถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ
 1. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
 2. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 3. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 4. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 5. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 6. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 7. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 8. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 9. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 10. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560)
 11. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม2559 - กรกฎาคม 2560)
 12. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 59 - สิงหาคม 60)
 13. สถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และคดีค้างไปของศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 59 - กันยายน 60)
รายงานสถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลยุติธรรมจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี
 1. สถิติคดีพิพากษาแล้วเสร็จของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2558
 2. สถิติคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2559
 3. สถิติคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2560 (มกราคม)
 4. สถิติคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2560 (กุมภาพันธ์)
 5. สถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2560 (มีนาคม)
 6. สถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2560 (เมษายน)
 7. สถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2560 (พฤษภาคม)
 8. สถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2560 (มิถุนายน)
 9. สถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2560 (กรกฎาคม)
 10. สถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2560 (สิงหาคม)
 11. สถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2560 (กันยายน)
 12. สถิติคดีที่พิพากษาเสร็จไปของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2560 (ตุลาคม)
รายงานสถิติคดีค้างพิจารณาของศาลยุติธรรมจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี
 1. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2558
 2. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2559 (มีนาคม)
 3. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2559 (เมษายน)
 4. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2559 (พฤษภาคม)
 5. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2559 (มิถุนายน)
 6. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2559 (กรกฎาคม)
 7. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2559 (สิงหาคม)
 8. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2559 (กันยายน)
 9. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2559 (ตุลาคม)
 10. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2559 (พฤศจิกายน)
 11. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2559 (ธันวาคม)
 12. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2560 (มกราคม)
 13. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2560 (กุมภาพันธ์)
 14. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2560 (มีนาคม)
 15. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2560 (เมษายน)
 16. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2560 (พฤษภาคม)
 17. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามช่วงระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2560 (มิถุนายน)
 18. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2560 (กรกฎาคม)
 19. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาดคีประจำปี พ.ศ. 2560 (สิงหาคม)
 20. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2560 (กันยายน)
 21. สถิติคดีค้างพิจารณาของศาลชั้นต้นจำแนกตามระยะเวลาในการพิจารณาคดี ประจำปี พ.ศ. 2560 (ตุลาคม)
รายงานจำนวนข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมแสดงการเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล
 1. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2552
 2. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2553
 3. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2554
 4. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2555
 5. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2556
 6. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2557
 7. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2558
 8. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2559
 9. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (มกราคม)
 10. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (กุมภาพันธ์)
 11. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (มีนาคม)
 12. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (เมษายน)
 13. ข้อหาที่่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (พฤษภาคม)
 14. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (มิถุนายน)
 15. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (กรกฎาคม)
 16. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (สิงหาคม)
 17. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (กันยายน)
 18. ข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาเปรียบเทียบทั้ง 3 ชั้นศาล ประจำปี พ.ศ. 2560 (ุตุลาคม)
รายงานจำนวนข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมสูงสุด 5 อันดับ
 1. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2551
 2. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2552
 3. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2553
 4. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2554
 5. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2555
 6. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2556
 7. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2557
 8. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2558
 9. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2559
 10. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2560 (มกราคม)
 11. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2560 (กุมภาพันธ์)
 12. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2560 (มีนาคม)
 13. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณษสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2560 (เมษายน)
 14. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2560 (พฤษภาคม)
 15. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2560 (มิถุนายน)
 16. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2560 (กรกฎาคม)
 17. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2560 (สิงหาคม)
 18. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2560 (กันยายน)
 19. ข้อหาที่ขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ประจำปี พ.ศ. 2560 (ตุลาคม)
รายงานสถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539
 1. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2551
 2. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2551
 3. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2552
 4. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2552
 5. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2553
 6. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2553
 7. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2554
 8. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2554
 9. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2555
 10. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2555
 11. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2556
 12. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2556
 13. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2557
 14. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2557
 15. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2558
 16. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558
 17. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2559
 18. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2559
 19. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2560
รายงานสถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
 1. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (รับใหม่) ประจำปี พ.ศ. 2556
 2. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ที่พิพากษาเสร็จไป ประจำปี พ.ศ. 2556
 3. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (รับใหม่) ประจำปี พ.ศ. 2557
 4. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ที่พิพากษาเสร็จไป ประจำปี พ.ศ. 2557
 5. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2558
 6. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2559
 7. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 8. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2560 (มกราคม)
 9. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2560 (กุมภาพันธ์)
 10. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2560 (มีนาคม)
 11. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญํติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2560 (เมษายน)
 12. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2560 (พฤษภาคม)
 13. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2560 (มิถุนายน)
 14. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2560 (กรกฎาคม)
 15. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2560 (สิงหาคม)
 16. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2560 (กันยายน)
 17. สถิติคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ประจำปี พ.ศ. 2560 (ตุลาคม)
สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตภาค 9
 1. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2550
 2. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2551
 3. สถิิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2552
 4. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2553
 5. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2554
 6. สถิิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2555
 7. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2556
 8. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2557
 9. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2558
 10. สถิติคดีความมั่นคงของรัฐของศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ประจำปี พ.ศ. 2559
แบบฟอร์ม/คู่มือ
หนังสือเวียน
หนังสือเวียนด้านงบประมาณ
 1. ว 613 ลว 21 ก.ย. 59 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนสิงหาคม 2559)
 2. ว 432 ลว 11 ก.ค. 60 การจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 3. ว 572 ลว 4 ก.ย. 60 ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนมีนาคม 2560)
 4. ว 668 ลว 6 ต.ค. 60 เอกสารงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 5. ว 85(ป) ลว 6 ต.ค. 60 แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร
 6. ว 679 ลว 10 ต.ค. 60 การก่อหนี้ผูกพันกิจกรรมจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 7. ว 685 ลว 11 ต.ค. 60 แจ้งรายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
 8. ว 89(ป) ลว 12 ต.ค. 60 การมอบอำนาจบริหารงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ กรณีทดแทน สำหรับศาลสูง ศาลชั้นต้นไม่สังกัดภาค และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 9. ว 90(ป) ลว 12 ต.ค. 60 การมอบอำนาจบริหารงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน สำหรับศาลสูง ศาลชั้นต้นไม่สังกัดภาค และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 10. ว 106(ป) ลว 23 พ.ย. 60 กำหนดวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์
หนังสือเวียน
หนังสือเวียนปี พ.ศ. 2559
 1. ว 8(ป) ทบทวนแนวทาง การบริหารงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรม การเบิกจ่ายงบประมาณและการรายงานผลการดำเนินงาน
 2. ว 669 เรื่อง การก่อหนี้ผูกพันกิจกรรมจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 3. ว 685 เรื่อง แจ้งรายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับระยะเวลา 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
 4. ว 390 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน(ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และด้านบริหารจัดการ)
 5. ว 33 แจ้งปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับระยะเวลา 6 เดือนแรก (1ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
 6. ว 635 เรื่อง เอกสารงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 7. ว 212 แจ้งรายละเอียดประกอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำหรับระยะเวลา 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2559 - 30 กันยายน 2559)
 8. ว. 534 เรื่อง การจัดหาวัสดุคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5000 บาท ตามแผนการใช้จ่ายเงินค่าปรับผู้ประกัน
 9. ว 535 เรื่อง การอนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับระยะเวลา 2 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หนังสือเวียนปี พ.ศ. 2560
 1. ว 217 แจ้งรายละเอียดประกอบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับระยะเวลา 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 60 - 30 กันยายน 60)
 2. ว 213 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของคงทนถาวรราคาต่อหน่วยไม่เกินกว่า 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงซ่อมแซมที่ดินฯ ที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ต่อรายการ ตามแผนการใช้จ่ายเงินค่าปรับผู้ประกันฯ
 3. ว 341 แจ้งปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำคำของบประมาณฯด้านการจัดหาคอมพิวเตอร์ สิ่งก่อสร้าง และการวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด