หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand สำนักแผนงานและงบประมาณ
Slide background
Slide background
Slide background
กลุ่มติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
  • หนังสือเวียนด้านการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงิน
  • แบบรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน
กลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ
สถิติคดี
แบบฟอร์ม
หนังสือเวียน
คู่มือ

ข้อมูล สำนักแผนงานและงบประมาณ

Annual Judicial Statistics (Thai version)
แบบฟอร์มรายงานสถิติคดีศาลยุติธรรม
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานฯ ปี 2559
สรุปผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร
รายงานสถิติคดีค้างมา รับใหม่ เสร็จไป และค้างไปของศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร
รายงานสถิติคดีเสร็จไปจำแนกตามช่วงระยะเวลาของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร
รายงานสถิติคดีค้างพิจารณาจำแนกตามช่วงระยะเวลาของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร
เปรียบเทียบจำนวนข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาทั้ง 3 ชั้นศาล
จำนวนข้อหาที่เข้าสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 [คดีค้ามนุษย์ที่เข้าสู่การพิจารณา (รับใหม่)]
จำนวนคดีความผิดต่อพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539